Make your own free website on Tripod.com
Wuxia Novels
Jin Yong Novels
Gu Long
Liang Yusheng
Huang Yi
Translations
Links

Translations

Big Time Celebrity (Da Ren Wu)

Demi-Gods and Semi Devils (Tian Long Ba Bu)

Eagle Shooting Heroes (She Diao Ying Xiong Zhuan)

Fragrant Hero (Chu LiuXiang)

Heavenly Sword and Dragon Saber (Yi Tian Tu Long Ji)

Legend of Dagger Lee (Xiao Li Fei Dao)

Sword of Yueh Maiden (Yue Nu Jian)

The Adventures of Lu XiaoFeng (Lu XiaoFeng)

The Book and The Sword (Shu Jian En Chou Lu)

The Smiling Wanderer (Xiao Ao Jiang Hu)

Note: All copyrights to these translations belong to their respective translators. Reproduction or reprinting on any medium, including the internet, without permission is prohibited.