Make your own free website on Tripod.com

Home | Jin Yong Novels | Gu Long | Liang Yusheng | Huang Yi | Translations | Links

Jin Yong
Wuxia Novels

Jin Yong Novels

Bai Ma Xiao Xi Feng

Bi Xue Jian

Fei Hu Wai Zhuan

Lian Cheng Jue

Lu Ding Ji

Qi Tian Tu Long Ji

Shen Diao Xia Lu

She Diao Ying Xiong Zhuan

This is a complete alphabetical list of all the Jin Yong novels. If you have trouble reading Madarin spelling, click on the title to see it written in Chinese.

Shu Jian En Chou Lu

Tian Long Ba Bu

Xia Ke Xing

Xiao Ao Jiang Hu

Xue Shan Fei Hu

Yuan Yang Dao

Yue Nu Jian

Note: All the novels on this page are links to other sites and are in Chinese.