Make your own free website on Tripod.com

Home | Jin Yong Novels | Gu Long | Liang Yusheng | Huang Yi | Translations | Links

Liang Yusheng
Wuxia Novels

Liang Yusheng Novels

Bai Fa Mo Nu Zhuan

Bin Bo Han Guan Jian

Bin Chuan Tian Nu Shen

Bin He Xi Jian Lu

Hai Jian Qi Qing Lu

Hu Jian Dou Jin Hua

Jiang Hu San Nu Xia

Qi Jian Xia Tian Shan

You Jian Jiang Hu

Yuen Hai Yu Gong Yuan

More to come soon

Note: All the novels on this page are links to other sites and are in Chinese.