Make your own free website on Tripod.com

Home | Jin Yong Novels | Gu Long | Liang Yusheng | Huang Yi | Translations | Links

Translations
Wuxia Novels

Translations

Demi-Gods and Semi Devils (Tian Long Ba Bu)

Eagle Shooting Heroes (She Diao Ying Xiong Zhuan)

Sword of Yueh Maiden (Yue Nu Jian)

If you have any Wuxia Novel Translations that you would like to add to this page, please contact me.

The Adventures of Lu Xiaofeng (Lu Xiao Feng)

The Book and The Sword (Shu Jian En Chou Lu)

The Smiling Wanderer (Xiao Ao Jiang Hu)

Note: All copyrights to these translations belong to their respective translators. Reproduction or reprinting on any medium, including the internet, without permission is prohibited.